Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona

http://www.publicacions.ub.edu

About

The publishing service publishes books aimed at spreading knowledge to a reading public interested in education and dissemination in the fields of science, research, pedagogy and teaching and puts them onto the market. The books published are selected to meet the educational needs of teachers and researchers, and also of members of the public interested in high-level dissemination of knowledge generated by the University of Barcelona. The publishing service, in consultation with collection coordinators, agrees to publish originals submitted subject to favourable expert opinion and economic and commercial reports. Recently the service has launched several open access collections in collaboration with the CRAI-Library by providing free access through the institutional repository and publishing under a CC license

Peer review info

Original manuscripts are evaluated by in-house and external experts at the University of Barcelona in accordance with double-blind peer reviewing, in order to ensure the anonymity of authors and reviewers. Once the selection has been made, whether the work has been accepted or rejected, the author will receive a reply from the editor of the collection pointing out, if necessary, the possibility of rewriting or reworking the original submitted in order to adapt it to the collection’s editorial criteria, and specifying whether the changes are obligatory or optional. Where appropriate, the author may re-submit the original, which will be assessed again. In the event of the work being accepted, the publisher will contact the author to formalize the publishing contract and, once it has been scheduled with the editors of the collection, inform him/her/them of the planned publication date.

http://www.publicacions.ub.edu/refs/Bioetica_Politica_Editorial_en.pdf

License info

Edicions de la Universitat de Barcelona works with copyright licences and, where appropriate, with Creative Commons licences. Each case is studied with the editor of the collection and, prior to the formalization of the publishing contract, the author is informed of the most suitable licence.


Browse results: Found 30

Listing 1 - 10 of 30 << page
of 3
>>
Acadèmia i art: dinàmiques, transferències i significació a l'època moderna i contemporània

Authors: ---
Book Series: Col·lecció Singularitats ISBN: 9788447540037 Year: Pages: 250 Language: Catalan
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Arts in general --- History of arts
Added to DOAB on : 2019-02-19 17:11:05
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Les acadèmies de belles arts han estat unes de les institucions més importants en l’esfera cultural dels darrers segles a Occident, com a centres formadors i també com a organismes reguladors de la pràctica artística. Les contribucions aplegades en aquest volum busquen incidir en aspectes com l’evolució dels paradigmes estètics impulsats des de cada entitat, les relacions nacionals i internacionals amb altres institucions, la formació impartida o el funcionament dels centres i els seus protagonistes. Amb l’estímul d’unes jornades organitzades pel grup de recerca GRACMON en col·laboració amb la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Acadèmia i art proposa noves interpretacions i vies de lectura entorn de les acadèmies fomentant el debat sobre el paper que tenen en el present i que hauran de tenir en el futur.

ADN forense: problemas éticos y jurídicos

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Los análisis genéticos afectan a derechos fundamentales, por lo que el uso de esta información debe estar supeditado a vías de control democrático. En la actualidad, la lucha contra grandes delitos, como por ejemplo el terrorismo, aparentemente legitima a invadir derechos antes considerados intangibles. La presente obra, fruto del trabajo multidisciplinar llevado a cabo por juristas, filósofos, biólogos, técnicos y médicos, tiene por objetivo poner de manifiesto cuáles son los problemas ético-jurídicos derivados de la obtención, el análisis y el almacenamiento del ADN, así como sus usos judiciales y extrajudiciales. Ante el difícil equilibrio entre libertad individual y seguridad colectiva, este libro ayuda a comprender los conflictos que subyacen en el manejo de una herramienta informativa tan poderosa como son las muestras y los perfiles del ADN.

The Arts and nature : biology and symbolism in Barcelona circa 1900

Authors: ---
Book Series: Col·lecció Singularitats ISBN: 9788447536979 Year: Pages: 224 Language: English
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Arts in general --- History of arts
Added to DOAB on : 2019-02-19 16:54:20
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

In the period of Modernisme nature came to the fore as a boundless source of artistic inspiration. Influenced by the cult of nature, creators produced a poetic, symbolic, dreamlike set of images and ideas; at the same time, scientists, experiencing the reper­cussions of Darwinism, were initiating the debate between creationists and evolutionists. Anti-mate­rialistic and idealistic thinking, which in some cases had coincided with the postulates of the theories of evolution, shaped the framework of sensibilities of the Symbolist movement, in which the landscapes of the soul ranged from approaching the unconscious to voyaging to unexplored islands. This book, an in-depth study of the interrelationship between the arts and nature, embraces all of these phenomena from a plural, organic point of view.

Arts i naturalesa: biologia i simbolisme a la Barcelona del 1900

Authors: ---
Book Series: Col·lecció Singularitats ISBN: 9788447541324 Year: Pages: 225 Language: Catalan
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Arts in general --- History of arts
Added to DOAB on : 2019-02-19 14:04:39
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

A l’època del modernisme la natura es va refermar com a font inexhaurible d’inspiració artística. Influïts pel culte a la natura, els creadors van configurar un imaginari poètic, simbòlic i oníric, mentre els científics, que vivien la repercussió del darwinisme, encetaven el debat entre creacionistes i evolucionistes. D’altra banda, els plantejaments antimaterialistes i idealistes, que, en alguns casos, havien coincidit amb els postulats de les teories de l’evolució, van conformar el marc de sensibilitats del moviment simbolista, en què els paisatges de l’ànima s’estenien des de l’aproximació a l’inconscient fins al viatge a illes inexplorades. Aquesta obra, que aprofundeix en la interrelació entre les arts i la naturalesa, integra tots aquests fenòmens des d’una òptica plural i orgànica.

Back to the Future. The Future in the Past. Conference Proceedings Book

Authors:
Book Series: Col·lecció Singularitats ISBN: 9788491681717 Year: Pages: 855 Language: English
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Arts in general --- History of arts
Added to DOAB on : 2019-02-19 11:58:54
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

ICDHS is the acronym of the International Committee of De­sign History and Design Studies, an organisation that brings together scholars from Spain, Cuba, Turkey, Mexico, Finland, Japan, Belgium, the Netherlands, Brazil, Portugal, the US, Tai­wan, Canada and the UK. Since 1999, when the Design and Art History departments of the University of Barcelona organised the first edition of the ICDHS, a conference has been held every two years at a different venue around the world. These conferences have had two dis­tinct aims: first, to present original research in the fields of Design History and Design Studies and, second, to include contributions in these fields from non-hegemonic countries, offering a speaking platform to many scientific communities that are already active or are forming and developing. For that reason, the structure of the conferences combines many paral­lel strands, including poster presentations and keynote speak­ers who lecture on the conferences’ main themes. The 2018 event is rather special. The Taipei 2016 conference was the 10th edition and a commemoration of the ten celebrations to date. Returning to Barcelona in 2018 marks the end of one stage and the beginning of a new one for the Committee. The numbering chosen—“10+1”—also means that Barcelona 2018 is both an end and a beginning in the ICDHS’s own history. The book brings together 137 papers delivered at the ICDHS 10th+1 Conference held in Barcelona on 29–31 October 2018. The papers are preceded by texts of the four keynote lectures and a written tribute from the ICDHS Board to its founder and figurehead, Anna Calvera (1954–2018). The Conference, and the book, are dedicated to her memory.

Catalunya-Amèrica. L’art entre el viatge i l’exili

Authors: --- ---
Book Series: Col·lecció Singularitats ISBN: 9788491680918 Year: Pages: 354 Language: Catalan, Spanish
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Arts in general --- History of arts
Added to DOAB on : 2019-02-19 12:30:16
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

[cat] Durant la segona meitat del segle XIX i les dues primeres dècades del XX, molts artistes catalans van treballar al continent americà, fenomen que es repetí amb l’exili, després de la Guerra Civil. Els creadors catalans endegaren projectes arreu de l’Amèrica Llatina, i també deixaren la seva empremta als Estats Units. Així mateix, fou un període en què es palesà a Catalunya l’influx d’autors de l’altra banda de l’Atlàntic. Aquest llibre obre una finestra a un univers singular de trajectòries artístiques, i explora la transmissió i la recepció d’influències i patrons des de Catalunya a Amèrica, i viceversa, en àmbits tan diversos com l’arquitectura, l’urbanisme, l’escultura, la pintura i la fotografia. [spa] Durante la segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del XX, muchos artistas catalanes trabajaron en el continente americano, fenómeno que se repitió con el exilio, tras la Guerra Civil. Los creadores catalanes desarrollaron proyectos en muchas partes de América Latina, y también dejaron su huella en Estados Unidos. Asimismo, fue un periodo en el que se hizo patente en Cataluña el influjo de autores del otro lado del Atlántico. Este libro abre una ventana a un universo singular de trayectorias artísticas, y explora la transmisión y la recepción de influencias y patrones desde Cataluña hacia América, y viceversa, en ámbitos tan diversos como la arquitectura, el urbanismo, la escultura, la pintura y la fotografía.

CDf II International Congress : proceedings : actes, actas : actes, Barcelona Jun. 2015

Authors: ---
Book Series: Col·lecció Singularitats ISBN: 9788491681014 Year: Pages: 681 Language: Catalan, Spanish, English, French
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Arts in general --- History of arts
Added to DOAB on : 2019-02-19 12:59:26
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

[eng] The I coupDefouet International Congress was held in June 2013 to celebrate the tenth anniversary of coupDefouet, the magazine of the Art Nouveau European Route, an association of municipalities and other entities to promote and disseminate Modernista or Art Nouveau heritage. Its success and excellent scientific results led to its continuity with a second congress, held in 2015, whose acts are presented in this volume of Singularities. The congresses are organised by the Urban Landscape Institute (IMPUiQV) of the Barcelona City Council in partnership with GRACMON, a consolidated research group of the University of Barcelona. [cat] El primer Congrés Internacional coupDefouet se celebrà el juny de l’any 2013 per commemorar els deu anys de l’aparició de coupDefouet, la revista de la Ruta Europea del Modernisme, una associació de municipis i altres entitats per a la promoció i la difusió del patrimoni modernista o Art Nouveau. Gràcies a l’èxit i als bons resultats científics es va apostar per la seva continuïtat amb un segon congrés que tingué lloc el 2015, les actes del qual presentem en aquest volum de Singularitats. Aquestes jornades estan organitzades per l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida de l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de GRACMON, grup de recerca consolidat de la Universitat de Barcelona.

CDf International Congress : proceedings : actes, actas : actes, Barcelona Jun. 2013

Authors: ---
Book Series: Col·lecció Singularitats ISBN: 9788447536603 Year: Pages: 1204 Language: Catalan, Spanish, English, French
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: History of arts --- Arts in general
Added to DOAB on : 2019-02-19 16:45:42
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

[eng] In 2013 the magazine coupDefouet reached its first decade of existence. As a way of celebrating this, the Art Nouveau European Route – the association of cities and other local institutions for the promotion and diffusion of Art Nouveau heritage that created the magazine – organised a magnificent international congress as a framework for scientific exchange and raising public awareness. The first coupDefouet International Congress on Art Nouveau was held in Barcelona, the city from which coupDefouet is published and one of the undisputable world capitals of Art Nouveau. This volume of the Singularitats series comprises the proceedings of that event. [cat] L’any 2013 va fer deu anys de l’aparició de coupDefouet, la revista de la Ruta Europea del Modernisme, una associació de municipis i altres entitats locals per a la promoció i la difusió del patrimoni modernista o Art Nouveau. Per commemorar-ho, s’organitzà un congrés internacional amb l’objectiu de contribuir al coneixement científic i la difusió d’aquest moviment artístic. El primer Congrés Internacional coupDefouet se celebrà a Barcelona, la ciutat en què s’edita coupDefouet i una de les capitals indiscutibles de l’Art Nouveau. En aquest volum de Singularitats s’apleguen les actes d’aquell esdeveniment.

La confidencialitat en l'assistència sanitària: del secret mèdic a la història clínica compartida a Catalunya

Authors:
Book Series: Col·lecció de Bioètica ISBN: 9788447537334 Year: Pages: 204
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Medicine (General) --- Philosophy
Added to DOAB on : 2018-10-15 14:54:53
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Segurament poques qüestions són tan rellevants per als ciutadans usuaris de la sanitat com les dades personals de salut. En poc temps, la vulnerabilitat d’aquestes dades s’ha aguditzat per la implementació de les històries clíniques compartides i dipositades en un cloud sanitari que, si bé facilita l’accés a la informació dels malalts, no garanteix que el titular de la informació tingui prou coneixement sobre quines dades es comparteixen, qui les comparteix i per quins motius. En aquest llibre Lídia Buisan, metgessa i advocada, proposa amb valentia un replantejament del secret mèdic en la relació assistencial dins el marc de la història clínica compartida, així com una reconsideració del paper dels metges, que han de vetllar pel respecte a la intimitat dels ciutadans. La confidencialitat en l’assistència

Considering and interpreting leisure: pastimes, entertainments, hobbies and addictions in the Barcelona of 1900

Authors:
Book Series: Col·lecció Singularitats ISBN: 9788447536542 Year: Pages: 313 Language: English
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Subject: Arts in general --- History of arts
Added to DOAB on : 2019-02-19 17:03:40
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

In the throes of modernization, the Barcelona of 1900 was buzzing with energy and an unprecedented culture of leisure emerged. The city’s residents made full use of their free time, forging relationships with one another through a highly varied range of initiatives and activities, taking advantage of existing opportunities and creating new ones. In addition to the traditional celebration of civic festivals, popular meals and various types of processions, innovative new forms of cultural consumption sprang up to satisfy all tastes and budgets. Numerous cinemas opened, the first amusement parks threw open their gates and new theatres raised their curtains. Thanks to these developments, the vicinity around the avenue Paral·lel became the epicentre of Barcelona nightlife. This book offers a panoply of images of the diversions, entertainments and hobbies of that fascinating era of contrasts, the turn-of-the-century Barcelona of Modernisme.

Listing 1 - 10 of 30 << page
of 3
>>