Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Morfologie: příručka k povinnému předmětu bakalářského studia oboru ČJL

Author:
ISBN: 9788024628004 Year: Pages: 98 Language: Czech
Publisher: Karolinum Press Grant: Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze (CZ.2.17/3.1.00/33275)
Subject: Linguistics
Added to DOAB on : 2020-02-10 12:02:44
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Obsahem příručky Morfologie je víceméně ucelený popis funkčního tvarosloví současné (zejména spisovné) češtiny; formální morfologii se věnuje jen obecně, neuvádí paradigmata jednotlivých ohýbacích typů ani popisy nepravidelností ve flexi. V oblasti morfologických kategorií volí spíše formální než sémantický přístup. Do značné míry vychází z obvyklého pojetí morfologie češtiny, tak jak je obsaženo v běžně dostupných mluvnicích a kompendiích (Mluvnice češtiny 2, Encyklopedický slovník češtiny, Příruční mluvnice češtiny a Čeština – řeč a jazyk). Tato příručka má charakter vysokoškolské učebnice; je určena posluchačům povinné přednášky z morfologie, která je součástí studijního plánu bakalářského oboru český jazyk a literatura na FF UK v Praze.This handbook, Morphology, presents a relatively comprehensive description of the functional morphology of contemporary (mainly standard) Czech. Formal morphology is covered only on a general level, without presenting paradigms of inflected types and descriptions of inflection irregularities. As concerns morphological categories, it favours a more formal approach as opposed to a semantic one. To a considerable extent, it is based on the common concept of the morphology of Czech as it is explained in available grammar books and compendia (Mluvnice češtiny 2 [Czech Grammar 2], Encyklopedický slovník češtiny [Encyclopaedia of Czech], Příruční mluvnice češtiny [Handbook of Czech Grammar] and Čeština – řeč a jazyk [Czech – the Speech and Language]).This handbook is a university course book; it is intended for the students of the mandatory morphology class which is included in the bachelor level Czech language and literature programme at the Faculty of Arts, Charles University in Prague.

Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení (s terminologickým slovníkem)

Authors: --- --- --- --- et al.
ISBN: 9788024626338 Year: Pages: 194 Language: Czech
Publisher: Karolinum Press Grant: Rozvoj a inovace bakalářského studia českého jazyka v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK v Praze (CZ.2.17/3.1.00/33275)
Subject: Linguistics
Added to DOAB on : 2020-02-10 16:40:38
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Příručka Úvodní jazykový seminář: výklad a cvičení nabízí základní výklad ke čtyřem lingvistickým disciplínám (morfematika, slovotvorba, morfologie a syntax), jednotlivé části jsou vždy doprovázené řadou příkladů, a ke každé vykládané disciplíně je uvedeno několik cvičení (včetně klíče). Výklady nemají být komplexním popisem příslušné roviny českého jazyka, jsou zacíleny k tomu, aby na jejich základě čtenáři-studenti zdokonalili svou dovednost jazykového rozboru. Vedle získání základní orientace v jazykovém systému češtiny a vedle rozvoje dovednosti jazykové analýzy si musí začínající odborník na češtinu rovněž osvojit základní jazykovědnou terminologii – k tomuto účelu je na závěr příručky zařazen terminologický slovník s příslušnými hesly.

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Narrow your search

Publisher

Karolinum Press (2)


License

CC by (2)


Language

czech (2)


Year
From To Submit

2015 (1)

2014 (1)