Search results: Found 13

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by
Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

Author:
ISBN: 9789462984608 Year: Pages: 20 DOI: 10.5117/9789462984608 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2016-11-14 11:01:17
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Het debat over de toekomst van de sociale zekerheid stond in de twintigste eeuw in het teken van twee kernvragen: wie komen er aanmerking voor sociale zekerheid en hoe moeten wie die zekerheid precies inrichten? Vanaf eind jaren zeventig komt dit model stevig onder druk te staan. Intussen is het stelsel een stuk soberder geworden en het beslag op de collectieve middelen grofweg gehalveerd. Vanaf eind jaren negentig diende zich een nieuw debat aan. Daarbij ging het om ontwikkelingen in de arbeidsmarkt met grote consequenties voor de sociale zekerheid: internationalisering, automatisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt. In het afgelopen decennium is steeds voelbaarder geworden dat veel zekerheden die vroeger als zekerheid golden, dat niet meer zijn, of niet meer als zodanig beleefd worden. Het is deze zoektocht die centraal staat in het project 'Toekomst sociale zekerheid'.

Sociale zekerheid in een open samenleving (Book chapter)

Book title: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

Author:
ISBN: 9789462984608 Year: Pages: 24 DOI: 10.5117/9789462984608/ch05 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2016-11-16 11:01:06
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

In dit hoofdstuk wordt verkend hoe sociale zekerheid in een postindustriële samenleving er uit zou kunnen zien. Eerst worden de economische en maatschappelijke ontwikkelingen die gepaard gaan met postindustrialisering in kaart gebracht. Vervolgens wordt onderzocht welke problemen het bestaande stelsel van sociale zekerheid ondervindt in de open diensten- en kenniseconomie die is ontstaan. Er worden na deze verkenning een tiental uitgangspunten geformuleerd voor de vormgeving van sociale zekerheid. Centraal hierin staan gedeelde verantwoordelijkheden, risicodeling en een zekere maatschappelijke solidariteit. Tot slot wordt bij wijze van gedachte-experiment verkend wat de tien uitgangspunten betekenen voor de vormgeving van regelingen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid in een open samenleving.

De grote golf van het sociale stelsel (Book chapter)

Book title: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

Author:
ISBN: 9789462984608 Year: Pages: 26 DOI: 10.5117/9789462984608/ch04 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2017-04-16 00:07:30
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

De ontwikkeling van de sociale zekerheid in de afgelopen eeuw vertoont het beeld van een grote golf: een snelle opgaande beweging na de Tweede Wereldoorlog, gevolgd door een halvering van de uitgaven sinds 1984. De neergaande beweging in de afgelopen dertig jaar was het gevolg van de financiële onhoudbaarheid van het stelsel, de verstorende werking op de arbeidsmarkt, de ongewenste morele gevolgen van te genereuze sociale zekerheid en veranderingen in preferenties van de burgers. Als gevolg van de ingrijpende hervormingen die zijn doorgevoerd, hebben deze argumenten voor de toekomst aanzienlijk aan kracht ingeboet. Toch is het aannemelijk dat het sociale stelsel nog verder zal worden geprivatiseerd, doordat de burgers hun vertrouwen in de overheid als verzekeraar hebben verloren en liever hun eigen buffers opbouwen. Er is echter ook een alternatief toekomstscenario denkbaar waarin de overheid weer een grotere rol bij de inkomensbescherming van burgers gaat spelen.

De sociale onzekerheid (Book chapter)

Book title: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

Author:
ISBN: 9789462984608 Year: Pages: 20 DOI: 10.5117/9789462984608/ch03 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2017-04-16 00:07:30
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Het sociale zekerheidssysteem is voortdurend aan veranderingen onderhevig. De laatste jaren ligt de nadruk daarbij vooral op meer eigen verantwoordelijkheid van burgers en minder collectiviteit. Bij de kwetsbare groepen in de samenleving kan dit tot onzekerheid leiden. Dit hoofdstuk schetst een situatie van groeiende polarisatie tussen enerzijds een aantal bevolkingsgroepen die voldoende hulpbronnen hebben om zich goed te redden, en anderzijds enkele groepen waar problemen leven op het vlak van gezondheid, werkloosheid en armoede. Inzicht in de achterliggende scheidslijnen tussen hoger- en lageropgeleiden, tussen mensen met en zonder functionele netwerken en tussen etnische groepen is van belang om te verkennen welke rol het overheidsbeleid de komende tijd zal en kan spelen bij het beslechten van de kloof tussen kansarmen en kansrijken en het vergroten van de bestaanszekerheid.

Tussen hoop en vrees (Book chapter)

Book title: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

Author:
ISBN: 9789462984608 Year: Pages: 16 DOI: 10.5117/9789462984608/ch11 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2017-04-16 00:07:30
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Bij zekerheid wordt meestal gedacht aan gevaren die van buitenaf komen. Om zich tegen dergelijke risico’s te verdedigen ontwikkelt elke samenleving betrouwbare voorzieningen. Denk aan het vormen van een dijkenstelsel, een leger of een verzorgingsstaat. Maar hoe onszelf te beschermen tegen gevaren die van binnen uit komen? Daarvoor heeft de mensheid in de loopt van haar geschiedenis uiteenlopende oplossingen bedacht. Omdat veel jagers en verzamelaars vormen van animisme omarmen, zoeken ze bescherming in het ritueel. Omdat religie in boerensamenlevingen doorgaans belangrijk is, kan het geloof in God voor innerlijke zekerheid zorgen. Kenmerkend voor moderne burgers daarentegen is dat ze veel vertrouwen in zichzelf stellen en geloven dat de eerdere arrangementen niet meer nodig zijn. Dat komt op een gevaarlijke illusie neer, gegeven de innerlijke onzekerheid waar we vandaag de dag mee worstelen.

Keywords

identiteit --- cultuur --- geloof --- evolutie --- ritueel

Nieuwe spelers en andere zekerheden (Book chapter)

Book title: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

Author:
ISBN: 9789462984608 Year: Pages: 22 DOI: 10.5117/9789462984608/ch08 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2017-04-16 00:07:36
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Vanouds gaven sociale partners hun doelen rond arbeidsmarkt en inkomenszekerheid vorm via afspraken binnen sectoren. Hun rol bij de werknemersverzekeringen is echter verdwenen en het sectorale arbeidsvoorwaardenoverleg verliest aan betekenis. Er komt in de regio echter een nieuwe werkelijkheid op van boards en valleys, waar overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven afspraken maken met het oog op innovatie, verdienvermogen en werkgelegenheid. Het aantal platforms groeit en hun agenda dijt uit. Zij stimuleren de innovatiekracht van de regio met projecten en investeringen. Geholpen door regelingen als Techniekpact, Sectorplannen en Regionaal Investeringsfonds krijgen deze boards ook een human capital agenda. Daarmee zijn ze een nieuwe speler geworden op het domein van werkzekerheid en sociale zekerheid. Ze bieden ook nieuwe kansen voor werkgeversorganisaties en vakbonden.

Sociale zekerheid: een gelaagd begrip (Book chapter)

Book title: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

Author:
ISBN: 9789462984608 Year: Pages: 18 DOI: 10.5117/9789462984608/ch09 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2017-04-16 00:07:36
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Hoe komt het toch dat onze relatief genereuze verzorgingsstaat vaak geen effectieve hulp biedt aan mensen die de voorzieningen het hardst nodig hebben? Waardoor belanden velen dus ondanks hulp keer op keer in schulden, armoede en isolement? Aan de hand van ervaringen van eenouder gezinnen (i.c. moeders) in de bijstand betogen we dat deze mismatch een gevolg is van de impliciete voorwaarden van de verzorgingsstaat. De (materiele) sociale zekerheid die de verzorgingsstaat biedt, is slechts toereikend bij een solide basis van emotionele en relationele veiligheid. Alleenstaande bijstandsmoeders (en waarschijnlijk ook andere multiprobleemgezinnen) ontberen deze. Daardoor komt de (materiële) zekerheid die de verzorgingsstaat biedt, niet tot zijn recht. We besluiten met voorstellen om de benodigde relationele en emotionele zekerheid in het stelsel een plaats te geven.

Actuele bestaansonzekerheid (Book chapter)

Book title: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

Author:
ISBN: 9789462984608 Year: Pages: 14 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2017-04-16 00:07:38
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Sociale zekerheid dient de bestaanszekerheid te garanderen. Maar bestaanszekerheid is een steeds groter begrip geworden, dat ook te maken heeft met vraagstukken van identiteit en veiligheid. Door grote migratiebewegingen veranderde in relatief korte tijd, vooral in de grote steden, de samenstelling van de bevolking. Daarnaast werd veiligheid een steeds groter thema, enerzijds door de reële toename van de problemen, anderzijds door een groeiend maatschappelijk onbehagen. De zekerheid van het bestaan is niet alleen een materiële kwestie, maar heeft steeds meer te maken met het wegvallen van (veronderstelde) vanzelfsprekendheden. Daarbij is de afstand tussen publieke sector en burgers gegroeid. Het komt erop aan de zekerheid weer meer rond burgers te organiseren. De vervreemdende werking van de instituties zal moeten worden omgezet in nieuwe arrangementen van kleine zekerheden.

Sociale zekerheid ‘migratie-proof’ (Book chapter)

Book title: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

Author:
ISBN: 9789462984608 Year: Pages: 30 DOI: 10.5117/9789462984608/ch07 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2017-04-16 00:07:38
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Migratie en sociale zekerheid worden vaak gezien als onmogelijk koppel; migranten drukken op de schatkist en ze ondermijnen de solidariteit die nodig is voor sociale zekerheid. Daarom wordt vaak gezegd dat er een keus gemaakt moet worden: of een muur om het land of een muur om de verzorgingsstaat. Maar dat is niet nodig. Migratie heeft een ander, veel diverser gezicht gekregen. Veel migranten komen om te werken, komen vaker uit Europa en patronen van vestiging en terugkeer bestaan naast elkaar. Of arbeidsmigratie de overheidsfinanciën en de solidariteit ondermijnen, ligt aan het type migratie en het type sociale zekerheidsstelsel. Daarom is het wel nodig om aanpassingen te maken, zowel aan de kant van het migratiebeleid als aan de kant van de sociale zekerheid.

Kapitaalopbouw voor zorg, zekerheid, en pensioen (Book chapter)

Book title: Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst

Author:
ISBN: 9789462984608 Year: Pages: 20 DOI: 10.5117/9789462984608/ch06 Language: Dutch;
Publisher: Amsterdam University Press
Subject: Social Sciences
Added to DOAB on : 2017-04-16 00:08:06
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

In het stelsel van sociale zekerheid van de toekomst wordt eigen kapitaalopbouw belangrijker in verhouding tot collectief verzekeren. Niet alleen legt de overheid risico’s steeds meer bij de burger, ook neemt de behoefte aan maatwerk en eigen regie door de burger toe. Zekerheid en sparen worden onderdeel van financiële planning over levensloop. Dit stelt nieuwe eisen aan het stelsel van sociale zekerheid, met een spilfunctie voor de kapitaalgedekte aanvullende pensioenen. Met name is er behoefte aan grotere flexibiliteit en meer ruimte voor maatwerk. Daarbij passen ook modernere vormen van sturing van het individueel gedrag. Meer ‘zacht paternalisme’ door gerichte keuze-architectuur in plaats van het ouderwets ‘hard paternalisme’ van verplichte uniforme regelingen. Dit betekent niet dat alle sociale verzekeringen vervangen worden door sparen: voor grote individuele (‘idiosyncratische’) risico’s en voor risico’s laat in het leven – zoals ouderenzorg – blijft verzekeren essentieel.

Listing 1 - 10 of 13 << page
of 2
>>
Sort by
Narrow your search

Publisher

Amsterdam University Press (13)


License

CC by-nc-nd (13)


Language

dutch (12)

english (1)


Year
From To Submit

2016 (12)

2009 (1)