Search results: Found 2

Listing 1 - 2 of 2
Sort by
Studielivskvalitet

Author:
ISBN: 9788215032313/9788215031354 Year: Volume: 1 Pages: 183 DOI: 10.18261/10.9788215031354-2019 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Education
Added to DOAB on : 2019-12-18 13:28:12
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Denne boken fremhever kvalitet i høyere utdanning som et flerdimensjonalt og flerstemt fenomen. Bokens omdreiningspunkt er begrepet studielivskvalitet. Det er etablert på basis av en kvalitativ studie om studenters erfaringer med og opplevelse av kvalitet i det studiet de er en del av. Begrepet studielivskvalitet er et supplement til kvalitet forstått som målbarhet, nytte og effektivitet. Det består av de fem dimensjonene struktur, mestring, aktivitet, relasjon og transformasjon, forkortet til akronymet SMART. Studentene legger vekt på struktur og forutsigbarhet, samt krav og forventninger som er klare. De er opptatt av betydningen av mestringserfaringer og mestringstillit samt aktiviteter som fremmer dialog og samarbeid om læring. De understreker betydningen av relasjoner som gjør at de føler seg sett og tatt alvorlig. Gjennom studiet utvikler studentene seg både faglig og personlig, de erfarer en transformasjon. Sentralt i boken er refleksjoner rundt studentenes erfaringer, vilkårene for god studielivskvalitet og utfordringer knyttet til den rådende forståelsen av kvalitet i dagens høyere utdanning.

Studentaktiv læring

Authors: --- ---
ISBN: 9788202608729 Year: Pages: 219 DOI: 10.23865/noasp.72 Language: Norwegian
Publisher: Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
Subject: Education
Added to DOAB on : 2019-08-14 11:21:03
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

"Quality in teaching is a recurrent theme in discussions of higher education. We hear about unqualified lecturers and poor instruction, about classes that obfuscate rather than illuminate the subject matter, and teaching that fails to inspire and motivate students for learning.

This anthology addresses the challenges university-level pedagogy faces and provides examples of teaching methods that can accommodate these challenges. The objective is to contribute with research-based knowledge, strategies for student-active learning and activities that stimulate learning, underscored with examples from pedagogical practice. The individual articles build on empirical data from four different subject areas: construction contracting, traffic and transport logistics, organizational studies and the compulsory philosophy course for undergraduate students in Norway (Examen philosophicum).

This book will be of interest primarily to teachers, advisors and guidance counsellors, and educators responsible for curriculum planning within the higher education sector; however, students will also find it useful. The authors are researchers and instructors all working in various ways with learning processes at Nord University."

Listing 1 - 2 of 2
Sort by