Search results: Found 3

Listing 1 - 3 of 3
Sort by
Fengslende sosiologi

Authors: ---
ISBN: 9788202584900 Year: Pages: 293 DOI: 10.23865/noasp.41 Language: Norwegian
Publisher: Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing)
Subject: Sociology
Added to DOAB on : 2018-09-06 11:01:03
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

"Prison has always been an attractive object for study in the field of sociology. Few other areas of modern society demonstrate social reality’s fundamental ideas so clearly and obviously than prison. Social deviance and stigma, ostracism and integration, control and discipline, power and inequality are all examples of key sociological concepts that are crystalized in daily life in a prison environment. Fengslende sosiologi. Makt, straff og identitet i Trondheims fengsler (Captivating Sociology. Power, Punishment and Identity in Trondheim’s Prisons) presents twelve scholarly, peer-reviewed chapters that explore various aspects of prison as a social phenomenon, both as a part of and an expression of society. The majority of the contributions build on empirical studies at maximum and minimum-security prisons in Trondheim, but the analyses have a broader relevance – both empirically and theoretically – for our understanding of power, punishment and identity in Norwegian penal institutions. Most of the contributors are associated with the Department of Sociology and Political Science at NTNU, the Norwegian University of Science and Technology, and the department’s project ‘Fengslende sosiologi’ (‘Captivating Sociology’). Several of the texts are by former master’s students in sociology and present further analyses based on their master’s projects. This anthology will be of interest to scholars and practitioners in the field as well as students and others interested in prison as a social institution and penal institutions in general."

Keywords

prison --- sociology --- punishment --- Trondheim --- fengsel --- sosiologi --- straff

Universitetskamp

Author:
ISBN: 9788230402290 Year: Pages: 533 Language: Norwegain
Publisher: Spartacus Forlag AS / Scandinavian Academic Press
Added to DOAB on : 2020-01-02 14:26:19
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Store endringer preger universitets- og høyskolesektoren i hele den vestlige verden. Også de norske institusjonene har opplevd betydelige reformer, blant annet knyttet til fusjoner og andre strukturendringer, profesjonalisering av ledelse og administrasjon, samt økt bruk av målstyring. Mange av endringene skaper bekymringer og motstand fra mange av sektorens ansatte, som brenner for sin forskning, for sine studenter, for sine kolleger og sin disiplin, for sitt arbeid og sine ideer, og for troen på at arbeidet bidrar positivt til kunnskap som kommer hele samfunnet til gode. Det er ikke en endringsfrykt som sådan, men en bekymring for at den nye virkeligheten vil kunne redusere sektorens egenart og rolle som samfunnsinstitusjon. I denne boka analyseres slike endringer ved bruk av ulike perspektiver, teorier og erfaringer. Forfatterne har et ønske om å utvikle kritiske innspill og legge grunnlaget for en mer velinformert og perspektivrik diskusjon av endringer i sektoren og dens samfunnsrolle. Et underliggende spørsmål dreier seg om de siste tiders reformer synes å kunne ødelegge universiteters og høyskolers mulighet til å bidra med solid og samfunnsrelevant utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Boka vil være av interesse både for forskere, studenter, politikere og andre med interesse for sektorens utvikling. Håpet er at antologiens kapitler kan bidra til en kritisk refleksjon om endringer som vi også ser i samfunnet mer generelt.

Kampen om vitenskapeligheten

Author:
ISBN: 9788215030036 9788215030029 Year: Pages: 154 DOI: 10.18261/9788215030036-2018 Language: Norwegian
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
Subject: Sociology --- History --- Migration
Added to DOAB on : 2018-09-18 12:17:57
License:

Loading...
Export citation

Choose an application

Abstract

Boken analyserer migrasjons- og integrasjonsforskeres erfaringer med forskningskommunikasjon. Som vitenskapelig tema er migrasjon og integrasjon blant de mest sensitive temaer i vårt samfunn. Hvordan klarer forskerne å formidle sine analyser til ulike grupper av publikum, og hvordan ser de på forholdet mellom medborger- og ekspertrollen? Hva betyr erfaring, arbeidssted, disiplinbakgrunn og mediekanal, og endrer kommunikasjonen seg i takt med at forskningsfelt modnes?Boken består av åtte kapitler og tar for seg temaer som ulike tolkninger av begreper og metoder, vitenskapelig troverdighet, offentlig intellektuelle, debattdeltakelse, kommunikasjonsidealer, politisering og identitetsarbeid.Andersson konkluderer med at politisk betente forskningsfelt kan sammenlignes med magnetiske felt; forskere og forskningsresultater blir trukket mot eller assosiert med ytterpolene og politisert i tråd med den allmenne samfunnsdebatten på feltet. Grensene mellom politikk, media og vitenskap blir utydelige, med det resultat at flere forskere ønsker å trekke seg tilbake fra samfunnsdebatten.Mette Andersson er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Listing 1 - 3 of 3
Sort by